Εξοικονόμηση κατ’ οίκον

Ο τομέας των κτηρίων και των μεταφορών αποτελούν τους μεγαλύτερους καταναλωτές ενέργειας στη χώρα. Τα κτήρια στην Ελλάδα ευθύνονται περίπου για το 36% της συνολικής ενεργειακής κατανάλωσης ενώ, κατά την περίοδο 2000 – 2005, αύξησαν την ενεργειακή τους κατανάλωση κατά περίπου 24%, μία από τις μεγαλύτερες αυξήσεις στην Ευρώπη.

Τα περισσότερα από αυτά τα κτήρια αντιμετωπίζουν θέματα όπως: μερική ή παντελή έλλειψη θερμομόνωσης, παλαιάς τεχνολογίας κουφώματα (πλαίσια / μονοί υαλοπίνακες), ελλιπή ηλιοπροστασία των νότιων και δυτικών όψεών τους, μη επαρκή αξιοποίηση του υψηλού ηλιακού δυναμικού της χώρας, ανεπαρκή συντήρηση των συστημάτων θέρμανσης / κλιματισμού με αποτέλεσμα τη χαμηλή απόδοση.

Σημαντική παράμετρος, επίσης, που καθορίζει την ενεργειακή απόδοση ενός κτηρίου είναι η συμπεριφορά των ενοίκων. Η ελλιπής ενημέρωση των χρηστών – κατοίκων σε θέματα ορθολογικής χρήσης και διαχείρισης της ενέργειας, οδηγεί συχνά σε σπάταλες συμπεριφορές όπως η εγκατάσταση μεμονωμένων κλιματιστικών συστημάτων χωρίς μελέτη, η χρήση συσκευών χαμηλής απόδοσης, ή μη συντήρηση του συστήματος θέρμανσης, κ.α.

Στην κατεύθυνση αυτή, το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (Υ.Π.Ε.Κ.Α.) ολοκληρώνοντας το θεσμικό πλαίσιο για την ενεργειακή απόδοση των κτηρίων, προχώρησε, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε μία δέσμη οικονομικών κινήτρων προκειμένου να πραγματοποιηθούν παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης των κτηρίων του οικιακού τομέα, μέσω του Προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον».

Γενικές προϋποθέσεις ένταξης

Στο πρόγραμμα Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον μπορούν να ενταχθούν κατοικίες που πληρούν τα παρακάτω κριτήρια:

 • Βρίσκονται σε περιοχή με τιμή ζώνης μικρότερη από 2.100 €/τ.μ.
 • Φέρουν Οικοδομική Άδεια ή άλλο νομιμοποιητικό έγγραφο.
 • Κατατάσσονται σε ενεργειακή κατηγορία χαμηλότερη ή ίση με Δ.
Ωφελούμενοι & κατηγορίες κινήτρων

Οι ωφελούμενοι του προγράμματος Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον εντάσσονται σε τρεις χρηματικές κατηγορίες ή κατηγορίες κινήτρων όπως αλλιώς αναφέρονται και είναι οι παρακάτω:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ
Α1 Ατομικό εισόδημα έως 12.000 € ή οικογενειακό εισόδημα έως 20.000 € Επιχορήγηση ύψους 70% και άτοκο δάνειο ύψους 30%
Α2 Ατομικό εισόδημα έως 40.000 € ή οικογενειακό εισόδημα έως 60.000 € Επιχορήγηση ύψους 35% και άτοκο δάνειο ύψους 65%
Α3 Ατομικό εισόδημα έως 60.000 € ή οικογενειακό εισόδημα έως 80.000 € Επιχορήγηση ύψους 15% και άτοκο δάνειο ύψους 85%
Επιδοτούμενες επεμβάσεις

Οι επεμβάσεις που επιδοτούνται είναι οι παρακάτω:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ
Αντικατάσταση κουφωμάτων με συρόμενα 250 €/τ.μ.
Αντικατάσταση κουφωμάτων με ανοιγόμενα 280 €/τ.μ.
Αντικατάσταση υαλοπινάκων 75 €/τ.μ.
Συστήματα σκίασης / εξώφυλλα / ρολά 2.500 €
Τοποθέτηση θερμομόνωσης στο δώμα / στέγη του κτηρίου 40 €/τ.μ.
Τοποθέτηση θερμομόνωσης στην τοιχοποιία / πιλοτή του κτηρίου 50 €/τ.μ.
Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης από 5.000 € έως 15.000 €
Ηλιακά συστήματα παροχής ζεστού νερού χρήσης 1.300 €

Σημείωση: Το σύνολο του επιδοτούμενου προϋπολογισμού δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 15.000 €.

Τι παρέχουμε

Η Αναδόμησις Μηχανικοί παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες συμβούλου έργου όσον αφορά την ένταξη στο πρόγραμμα, τη συλλογή όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών, την εκπόνηση των απαραίτητων πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης της κατοικίας σας και την πλήρη ενημέρωσή σας γύρω από το θέμα των ενεργειακών επεμβάσεων. Πιο συγκεκριμένα, οι υπηρεσίες μηχανικού / συμβούλου / κατασκευαστή που παρέχουμε είναι:

 • Ενημέρωση
 • Αυτοψία / επιμετρήσεις
 • Συλλογή δικαιολογητικών
 • Εκπόνηση 1ου πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης
 • Σύνταξη και υποβολή φακέλου ένταξης
 • Παραγγελία υλικών
 • Υλοποίηση εργασιών
 • Εκπόνηση 2ου πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης
 • Σύνταξη και υποβολή φακέλου ολοκλήρωσης

Επίσης, είμαστε σε θέση να υλοποιήσουμε όλες τις ενεργειακές επεμβάσεις που θα επιλεχθούν, αναλαμβάνοντας εξ’ ολοκλήρου την παραγγελία των υλικών, τις εργασίες και το κλείσιμο του έργου, παραδίδοντάς σας το έργο ολοκληρωμένο, άρτιο και όπως ζητήθηκε. Επισκεφτείτε μας για να εξετάσουμε τις αναγκαίες ενεργειακές επεμβάσεις που χρειάζεται η κατοικία σας, να σας προτείνουμε ιδέες, λύσεις και υλικά για την ορθή και άρτια υλοποίησή τους.