Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων σε όλες τις επιχειρήσεις ανεξαρτήτως αριθμού εργαζομένων ο εργοδότης έχει την υποχρέωση να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες τεχνικού ασφάλειας.

Ο τεχνικός ασφάλειας είναι σύμβουλος του εργοδότη και των εργαζομένων και σε γενικές γραμμές η αποστολή του είναι:

  • Να μεριμνά ώστε οι εργαζόμενοι στην επιχείρηση να τηρούν τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας και να τους καθοδηγεί για την αποτροπή του επαγγελματικού κινδύνου που συνεπάγεται η εργασία τους.
  • Να επιθεωρεί τακτικά τις θέσεις εργασίας από πλευράς υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας, να αναφέρει στον εργοδότη οποιαδήποτε παράλειψη των μέτρων υγιεινής και ασφάλειας, να προτείνει μέτρα αντιμετώπισής της και να επιβλέπει την εφαρμογή τους.

Υποχρεώσεις Τεχνικού Ασφαλείας

Οι υποχρεώσεις του Τεχνικού Ασφαλείας προσδιορίζονται από τα άρθρα 6 και 7 του Ν. 1568/85.

Ο τεχνικός ασφάλειας παρέχει στον εργοδότη υποδείξεις και συμβουλές, γραπτά ή προφορικά, σε θέματα σχετικά με την υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας και την πρόληψη των εργατικών ατυχημάτων. Τις γραπτές υποδείξεις ο τεχνικός ασφάλειας καταχωρεί σε ειδικό βιβλίο της επιχείρησης, το οποίο σελιδομετρείται και θεωρείται από την επιθεώρηση εργασίας. Ο εργοδότης έχει υποχρέωση να λαμβάνει γνώση ενυπογράφως των υποδείξεων που καταχωρούνται σ’ αυτό το βιβλίο.

Ειδικότερα ο τεχνικός ασφαλείας:

  • Συμβουλεύει σε θέματα σχεδιασμού, προγραμματισμού, κατασκευής και συντήρησης των εγκαταστάσεων, εισαγωγής νέων παραγωγικών διαδικασιών, προμήθειας μέσων και εξοπλισμού, επιλογής και ελέγχου της αποτελεσματικότητας των ατομικών μέσων προστασίας, καθώς και διαμόρφωσης και διευθέτησης των θέσεων και του περιβάλλοντος εργασίας και γενικά οργάνωσης της παραγωγικής διαδικασίας.
  • Ελέγχει την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και των τεχνικών μέσων, πριν από τη λειτουργία τους, καθώς και των παραγωγικών διαδικασιών και μεθόδων εργασίας πριν από την εφαρμογή τους και επιβλέπει την εφαρμογή των μέτρων υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας και πρόληψης των ατυχημάτων, ενημερώνοντας σχετικά τους αρμόδιους προϊσταμένους των τμημάτων ή τη διεύθυνση της επιχείρησης.

Μελέτη Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου

Η Γραπτή Εκτίμηση του Επαγγελματικού Κινδύνου σύμφωνα με το αρ. 43 παρ. (α) του Ν.3850/10 ΦΕΚ84Α, αποτελεί ειδική υποχρέωση για τον εργοδότη και είναι η μελέτη στην οποία περιλαμβάνονται ο εντοπισμός, η ανάλυση και η ποσοτική εκτίμηση των κινδύνων που υφίστανται στο χώρο εργασίας, καθώς επίσης και ο προσδιορισμός των απαιτούμενων μέτρων πρόληψης. Η εκτίμηση κινδύνου διεξάγεται ξεχωριστά για κάθε θέση εργασίας και καλύπτει όλους τους προκύπτοντες κινδύνους οι οποίοι είναι λογικά προβλέψιμοι, είτε αυτοί αφορούν καθημερινές εργασίες, είτε εργασίες που εκτελούνται σπάνια στην επιχείρηση.

“Η γραπτή εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου είναι υποχρεωτική για κάθε επιχείρηση του ιδιωτικού ή του δημοσίου τομέα ανεξαρτήτως αριθμού εργαζομένων και κλάδου οικονομικής δραστηριότητας.”

Η μελέτη εκπονείται εξολοκλήρου μία φορά και σε αυτή γίνεται προσπάθεια για την καταγραφή του συνόλου των θεμάτων υγιεινής και ασφαλείας που αφορούν την επιχείρηση. Μελλοντικές αλλαγές δευτερεύουσας σημασίας που δεν έχουν καταγραφεί στο αρχικό στάδιο της μελέτης μπορούν να καταχωρούνται στο Βιβλίο Υποδείξεων Τεχνικού Ασφαλείας – Γιατρού Εργασίας. Οι μεγάλες αλλαγές του μηχανολογικού εξοπλισμού και της παραγωγικής διαδικασίας της επιχείρησης, από τις οποίες προκύπτουν διαφορετικής φύσεως κίνδυνοι, συνεπάγονται την υποχρέωση αναθεώρησης της μελέτης εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου.

Η μελέτη επαγγελματικού κινδύνου έχει διεπιστημονικό αντικείμενο και γι’ αυτό συμμετέχουν εξειδικευμένα στελέχη διάφορων ειδικοτήτων (μηχανολόγοι, ηλεκτρολόγοι, χημικοί μηχανικοί κ.α.) ώστε να καλύπτονται πλήρως όλα τα γνωστικά αντικείμενα που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της. Επίσης είναι απαραίτητο η μελέτη να περιλαμβάνει μετρήσεις των παραγόντων του εργασιακού περιβάλλοντος (θόρυβος, σκόνη, χημικές ουσίες κλπ) όπου υπάρχουν. Σε περίπτωση που δεν πραγματοποιηθούν μετρήσεις, θα πρέπει να γίνει αποκλειστικά ποιοτική εκτίμηση των βλαπτικών παραγόντων γεγονός που μειώνει την αξιοπιστία της μελέτης και οδηγεί σε εσφαλμένα συμπεράσματα.

Τι παρέχουμε

Η εταιρεία μας για την εκπόνηση των μελετών διαθέτει τις απαραίτητες υλικοτεχνικές υποδομές και τον απαιτούμενο μετρολογικό εξοπλισμό ώστε να παρέχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες. Επίσης, στελεχώνεται από έμπειρους μηχανικούς στο συγκεκριμένο αντικείμενο με εμπειρία ετών όσον αφορά την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία, καθώς και τη σύνταξη μελετών επαγγελματικού κινδύνου για κάθε είδος επιχείρησης.