Οι υπηρεσίες μας διαθέσιμες και σε επαγγελματίες, με υπευθυνότητα και συνέπεια.

Τομείς συνεργασίας:

– Υποστήριξη εργοταξίων
– Υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας σε έργα
– Διεκπεραιώσεις φακέλων σε δημόσιες υπηρεσίες
– (Πολεοδομία, Δασαρχείο, Αρχαιολογία, Πυροσβεστική, κλπ.)
– Υπεργολαβίες
– Απλή αποτύπωση και παράδοση σε αρχείο .dwg (CAD)
– Σύνταξη μελετών οικοδομικής αδείας
– Τοπογραφικά διαγράμματα